Insert your alternative text

Condiţii contractuale generale CCG

JUMO România S.R.L.
Zona Industriala Vest

Strada III Nr. 8
310491, Arad

Phone: +40 257 20 60 36
Fax: +40 257 20 80 37
E-Mail: info.ro@jumo.net

Cod fiscal: R14012765
Înregistrare la Registrul Comerţului: J02/386/2001
Date bancare: Banca Transilvania
IBAN code: RO64BTRL00201202E18211XX
BIC code: BTRLRO22

Condiţii contractuale generale CCG

(PDF 157 kByte) version 06/2024

Download

1. Domeniu de aplicare

 1. Următorii Termeni și condiții generale de livrare și servicii (denumiți în continuare: ”Termeni și Condiții”) se aplică oricărei activități de producție, vânzări și/sau livrări de produse și/sau servicii (denumite în continuare: ”Articol livrat”) de la JUMO ROMANIA SRL (denumit în continuare: ”Furnizor”) către un client, partener, cumpărător sau distribuitor (denumit în continuare: ”Cumpărător”). Furnizorul și Cumpărătorul (denumiți în continuare: ”Părți” sau ”Parte”) sunt de acord în mod expres că acești Termeni și Condiții se aplică exclusiv. Furnizorul nu recunoaște termenii și condițiile Cumpărătorului care intră în conflict cu sau care se abat de la acești termeni și condiții, cu excepția cazului în care furnizorul acceptă în mod expres și în scris valabilitatea acestora. Acești Termeni și Condiții se aplică, de asemenea, în cazul în care furnizorul își îndeplinește fără rezerve obligațiile contractuale, chiar dacă are cunoștință de termeni și condiții contradictorii sau divergente ale Cumpărătorului.
 2. Acei angajați ai Furnizorului care nu au putere de semnătură nu sunt, de asemenea, autorizați să încheie acorduri verbale, modificări verbale ale acestor Termeni și Condiții sau să facă alte aranjamente verbale.
 3. În plus față de acești Termeni și Condiții, clauzele suplimentare "Licențierea produselor software pentru automatizări industriale (alimentarea cu energie electrică, măsurare, schimbare de viteze, direcție)", disponibile la http://EG13- en.jumo.info, se aplică în ceea ce privește conținutul licențelor de software de la Furnizor în beneficiul Cumpărătorului.
 4. n plus față de acești Termeni și Condiții, clauzele suplimentare "Dezvoltarea produselor software pentru automatizări industriale (alimentarea cu energie electrică, măsurare, schimbare de viteze, direcție)", disponibile la http://EG14-en.jumo.info, se aplică în ceea ce privește conținutul la dezvoltarea de software de către Furnizor în beneficiul Cumpărătorului.
 5. Acești Termeni și Condiții se aplică numai societăților.
 6. Acești Termeni și Condiții se aplică, de asemenea, în versiunea lor respectivă ca acord-cadru pentru contractele viitoare, fără ca Furnizorul să fie nevoit să facă din nou referire la acestea în fiecare caz în parte; Furnizorul informează imediat Cumpărătorul cu privire la orice modificare a acestor Termeni și Condiții.

2. Oferta, confirmarea comenzii, încheierea contractului și durata contractului

 1. Ofertele emise de Furnizor nu sunt cu titlu obligatoriu. Un contract intră în vigoare numai prin transmiterea unei confirmări de comandă de către Furnizor.
 2. Obligația de prestare a Furnizorului este determinată exclusiv de confirmarea scrisă a comenzii de către Furnizor (denumită în continuare: ”Contract”).
 3. Contractul se încheie pe durata executării acestuia.
 4. În cazul în care obiectul contractului este o obligație continuă, acesta se încheie pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni și se reînnoiește tacit pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni în fiecare caz, cu excepția cazului în care este reziliat cu trei (3) luni înainte de expirarea perioadei respective a Contractului. În caz de reziliere din orice motiv, Cumpărătorul este obligat să accepte și să plătească toate Articolele Livrate fabricate deja comandate la prețul convenit. În măsura în care Articolul Livrat a fost comandat, dar nu a fost încă fabricat, Cumpărătorul este obligat să accepte și să plătească materialele de producție deja achiziționate la costul integral, cu excepția cazului în care Furnizorul poate, la propria sa discreție rezonabilă, să utilizeze aceste materiale de producție în alte scopuri.

3. Încheierea contractului

 1. Furnizorul își rezervă dreptul de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, asupra desenelor, datelor,
  suporturilor de date, specificațiilor, documentației, know-how-ului și schițelor, schițelor, estimărilor de costuri și a
  altor documente atașate ofertei și/sau Contractului (denumite în continuare: ”Documente”).
 2. Cumpărătorul poate utiliza documentele numai în scopul convenit și nu le poate adapta, reproduce sau pune la
  dispoziția unor terțe părți fără acordul Furnizorului.
 3. La cererea Furnizorului, Cumpărătorul returnează Furnizorului documentele în sine și toate reproducerile aprobate
  ale acestora. Sunt exceptate de la această prevedere copiile care sunt necesare pentru obligația legală de
  documentare. De asemenea, sunt excluse de aici copiile de securitate arhivate și criptate ale traficului de date
  electronice, precum și copiile de securitate datorate securității interne și directivelor de conformitate ale Partenerului
  Contractual.

4. Termenul de livrare și neîndeplinirea obligațiilor de plată; rezerva de autolivrare; forță majoră

 1. Respectarea datelor, a termenelor și/sau perioadelor de execuție și/sau de livrare este supusă condiției ca Furnizorul
  să se aprovizioneze în timp util de la furnizorii săi sau ca materialele necesare pentru îndeplinirea comenzii să poată
  fi procurate pe piață. În cazul unei livrări întârziate sau nelivrări, Furnizorul are dreptul de a se retrage din Contract
  și, prin urmare, este eliberat de obligația sa de a îndeplini contractul. Furnizorul este obligat să informeze fără
  întârziere Cumpărătorul cu privire la acest lucru și, în cazul retragerii, va rambursa Cumpărătorului orice
  contraprestație deja plătită.
 2. Caracterul obligatoriu al datelor, termenelor și/sau al perioadelor de execuție și/sau de livrare presupune obligația
  Cumpărătorului de a pune la dispoziția Furnizorului documentele și alte informații necesare în timp util și de a nu
  întârzia cooperarea sa sau alte obligații contractuale importante, în special obligațiile de plată.
 3. În caz de forță majoră, Partenerul Contractual afectat de un caz de forță majoră este exonerat de obligația sa de a
  executa în măsura corespunzătoare pe durata efectului. Se consideră că a avut loc un caz de forță majoră în cazul
  în care acesta este în afara controlului și influenței Partenerului Contractual afectat. Un caz de forță majoră nu ar fi
  putut fi prevăzut în mod rezonabil la momentul încheierii Contractului, iar efectele nu ar fi putut fi prevenite sau
  depășite în mod rezonabil de către Partenerul Contractual afectat. Se consideră că a avut loc un caz de forță majoră
  în special
  a) Război sau acte de război comparabile, mobilizare militară pe scară largă, război civil, revoltă, rebeliune și
  revoluție, preluarea puterii de către armată sau de altă natură, insurecție, act de terorism, sabotaj sau piraterie.
  b) Acte oficiale legale sau ilegale, respectarea legilor sau a ordinelor guvernamentale, expropriere, confiscare de
  lucrări, rechiziție, naționalizare.
  c) epidemii, pandemii, dezastre naturale sau alte evenimente naturale extreme, cum ar fi inundațiile.
  d) Explozie, incendiu, distrugerea echipamentelor, defecțiuni prelungite ale sistemelor de transport, de
  telecomunicații, de informații sau de energie electrică.
  e) tulburări generale ale forței de muncă, cum ar fi boicoturile, grevele și blocajele; grevele de încetinire a activității;
  ocuparea fabricilor și clădirilor
 4. Partenerul contractual afectat îl informează imediat pe celălalt partener contractual cu privire la cazul de forță
  majoră și la efectele acestuia. În cazul în care executarea Contractului este întârziată cu mai mult de o lună din
  motive de forță majoră, fiecare Partener contractual are dreptul - fără a avea dreptul la despăgubiri din partea
  celuilalt Partener contractual - de a rezilia Contractul în scris pentru cantitățile afectate de întreruperea executării
  Contractului și/sau de a se retrage din Contract.
 5. Livrările parțiale, respectiv prestările sunt permise în măsura în care pot fi acceptate în mod rezonabil de către
  Cumpărător.
 6. În cazul în care Furnizorul se află în incapacitate de plată din culpă, creanțele Cumpărătorului vor fi stabilite exclusiv
  în conformitate cu secțiunea 9 din acești Termeni și condiții.

5. Transferul riscurilor

 1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate Livrările de Articole ale Furnizorului către Cumpărător se
  efectuează în conformitate cu Incoterms® 2020 FCA (Free Carrier).
 2. În măsura în care a fost convenită o procedură de acceptare a unui serviciu și/sau a unei lucrări, dar nu s-a convenit
  asupra unui termen fix de acceptare, Cumpărătorul va accepta Articolul Livrat în termen de paisprezece (14) zile
  de la notificarea de finalizare. În cazul în care Cumpărătorul nu confirmă acceptarea în termenul stabilit și omite să
  notifice motivele, se consideră că Articolul Livrat a fost acceptat. Riscul de execuție este transferat către
  Cumpărător cel târziu la momentul acceptării.
 3. În cazul în care Cumpărătorul a plasat o comandă la cerere, acesta trebuie să recupereze Articolul Livrat în termen de douăsprezece (12) luni de la data comenzii, cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel. În cazul în care achizitorul nu solicită Articolul (articolele) Livrat(e), Cumpărătorul este în întârziere de acceptare și riscul trece la acesta.

6. Prețuri și termene de plată

 1. Toate prețurile sunt exprimate fără obligație, în RON pentru piata interna si EURO pentru piata externa, cu excepția
  cazului în care s-a convenit asupra unei alte monede.
 2. Prețurile sunt franco fabrică, în conformitate cu INCOTERMS 2010, fără TVA, ambalaj, transport, dezasamblare,
  răscumpărare și reciclare și eliminare corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice în scopuri
  comerciale, în conformitate cu Ordonanța privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Ambalajul
  interior se taxează și nu se ia înapoi.
 3. Orice taxe, impozite sau alte taxe de livrare vor fi suportate de către Cumpărător, care îl va exonera de răspundere
  pe Vânzător și îl va despăgubi în cazul unei reclamații.
 4. Valoarea minimă a comenzii: echipamente în depozit 100 EUR sau echivalent in RON ; echipamente de producție
  250 EUR sau echivalent in RON. În cazul produselor de serie cu preț foarte scăzut, Vânzătorul își rezervă dreptul
  de a livra și factura o cantitate minimă, indiferent de comanda plasată. Din motive de fabricație, în cazul produselor
  în cauză pot apărea livrări excedentare sau incomplete de +/- 5%; aceste livrări excedentare sau incomplete trebuie
  să fie acceptate și plătite.
 5. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita de la Cumpărător prezentarea unei garanții bancare irevocabile și
  nelimitate în valoarea prețului contractual la încheierea Contractului.
 6. În cazul în care un element de cost crește în mod demonstrabil în cadrul costului total care formează prețul (de
  exemplu, costurile de personal sau tarifele orare, costurile de operare și de producție, de exemplu, din cauza
  creșterii costurilor de energie sau a costurilor verificabile ale materialelor de la terți), Furnizorul își rezervă dreptul
  de a ajusta prețul în mod proporțional, dar numai în raport cu elementul de cost modificat corespunzător și în
  măsura în care acest lucru este rezonabil pentru Cumpărător. Furnizorul informează fără întârziere Cumpărătorul
  cu privire la aceasta, stabilind elementele de cost modificate în fiecare caz. Noul preț rezultat se aplică din prima
  zi a lunii calendaristice următoare primirii notificării scrise.
 7. În cazul în care s-a convenit asupra plății în tranșe, tranșa respectivă trebuie plătită în avans până în a 3 zi
  lucrătoare a perioadei de plată respective, cu excepția cazului în care Părțile au convenit asupra unei date de plată
  specifice. În cazul în care Cumpărătorul nu plătește mai mult de o tranșă, suma totală neachitată devine scadentă.
  Acest lucru se aplică și în cazul în care s-a convenit asupra plății eșalonate după data scadenței. Dreptul
  Furnizorului de a percepe dobânzi de întârziere nu este afectat de un acord de plată în rate după data scadenței.
 8. Se exclude compensarea cu creanțele Cumpărătorului, care sunt contestate de Furnizor, care nu sunt recunoscute,
  care nu sunt susținute legal sau care nu sunt pregătite pentru o decizie în cadrul procedurilor judiciare în curs.
  Cumpărătorul nu are dreptul de retenție sau dreptul de a refuza executarea decât dacă cererile reconvenționale
  ale Cumpărătorului pe care se bazează afirmarea acestor drepturi sunt necontestate sau sunt obligatorii din punct
  de vedere juridic. Un drept de retenție poate fi exercitat numai dacă cererea reconvențională se bazează pe același
  Contract.
 9. În cazul nerespectării condițiilor de plată sau în cazul în care Furnizorul ia cunoștință, după încheierea Contractului,
  de faptul că o creanță existentă sau viitoare ar putea fi periclitată de lipsa de solvabilitate a Cumpărătorului,
  Furnizorul are dreptul de a presta serviciile restante numai contra unei plăți în avans sau a constituirii unei garanții.
 10. În cazul cererilor de modificare formulate de către Cumpărător după încheierea Contractului, Furnizorul își rezervă
  dreptul de a ajusta în mod corespunzător prețurile convenite, precum și Condițiile de Livrare convenite.

7. Plata

 1. Condiţiile de plată se înţeleg netto.
 2. Biletele la ordin şi cecurile se acceptă numai ca mijloc de plată. Hotărârea efectuării unei eventuale recepţii aparţine vânzătorului. Costurile şi cheltuielile acesteia sunt suportate de către cumpărător.
 3. Plata se consideră efectuată în ziua în care vânzătorul poate dispune efectiv de ea.
 4. În cazul în care cumpărătorul întârzie efectuarea plăţii sau a unei alte prestaţii din acest contract sau din altul, atunci vânzătorul îşi poate exercita drepturile sale
  a) de a amâna îndeplinirea propriilor sale obligaţii până la efectuarea în totalitate a plăţii sau prestaţiei respective şi de a cere prelungirea termenului de livrare cu o perioadă corespunzătoare întârzierii cumpărătorului.
  b) de a considera scadente toate cerinţele deschise ale prezentului contract sau ale altor contracte şi de a factura pentru aceste sume dobânzi pentru întârziere în valoare de 1,5 % pe lună inclusiv TVA, independent de revendicările rezultate din aceasta.
  c) de a se retrage din contract după stabilirea unei prelungiri a termenului.
 5. Vânzătorul este îndreptăţit în orice caz să factureze cheltuielile totale de judecată, în special cheltuielile generate de somaţii şi costurile cu avocaţii, pe care cumpărătorul este obligat să le plătească.
 6. Toate livrările rămân în proprietatea vânzătorului până la plata completă a acestora. Pentru asigurarea plăţii preţului de cumpărare, cumpărătorul cedează vânzătorului creanţa sa pentru înstrăinarea bunurilor rezervate, chiar dacă acestea au fost prelucrate, transformate sau amestecate, şi asigură vânzătorului proprietatea comună asupra acestora şi se obligă să aplice o menţiune corespunzătoare în registrele sale contabile sau în facturile sale. La cerere, cumpărătorul trebuie să prezinte vânzătorului creanţa cedată precum şi plătitorul acesteia şi să pună la dispoziţie toate datele şi documentele de încasare a creanţei şi să informeze plătitorul terţ despre cedarea creanţei. În caz de ipotecare, insolvenţă sau altă revendicare, cumpărătorul este obligat să indice dreptul de proprietate al vânzătorului şi să informeze neîntârziat cu privire la acesta. Vânzătorul are la dispoziţie dreptul de separare. În cazul încălcării respectiv ne-coroborării clauzei de proprietate, cumpărătorul este obligat să plătească o penalizare convenţională care nu se supune dreptului de diminuare, independent de revendicările rezultate ulterior, egală cu preţul de vânzare.
 7. Adaptarea și prelucrarea Articolului Livrat de către Cumpărător are loc întotdeauna în numele și pe seama
  Furnizorului. În cazul în care Articolele Livrate sunt prelucrate, Furnizorul va dobândi proprietatea exclusivă asupra
  noului articol, care va deveni astfel bunul rezervat. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care articolul
  livrat este conectat sau amestecat cu alte articole aparținând Cumpărătorului. În cazul în care valoarea estimată a
  bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate și care servesc drept garanție pentru Furnizor depășește cu mai
  mult de douăzeci la sută (20 %) creanțele restante față de Cumpărător, Furnizorul este obligat, la cererea
  Cumpărătorului, să elibereze garanții la alegerea sa în măsura corespunzătoare. În cazul în care conexiunea sau
  amestecul are loc în așa fel încât articolul Cumpărătorului trebuie să fie considerat ca fiind articolul principal, se
  consideră că s-a convenit ca Cumpărătorul să transfere Furnizorului proprietatea comună proporțional.
  Cumpărătorul păstrează proprietatea unică sau coproprietatea rezultată pentru Furnizor.

8. Dreptul de retragere sau de reducere al Cumpărătorului

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract dacă
  a) executarea, acceptarea, începerea sau continuarea serviciului nu este posibilă sau este întârziată din cauza unor
  circumstanțe de care este responsabil Cumpărătorul sau dacă executarea este în continuare întârziată, în ciuda
  acordării unei perioade rezonabile de grație.
  b) modificări ale circumstanțelor personale sau financiare ale Cumpărătorului devin cunoscute ulterior, de exemplu,
  încetare de plăți, proceduri de faliment, proceduri de insolvență, informații inexacte etc.; acest lucru dă dreptul
  Cumpărătorului de a se retrage din contract sau de a stabili noi cerințe (plată în avans, plată înainte de livrare), în
  cazul în care au apărut preocupări legate de solvabilitatea Cumpărătorului și acesta nu reușește să efectueze plata
  în avans sau să ofere o garanție adecvată înainte de livrare.
  c) termenul de livrare este întârziat cu cel puțin 6 luni din cauza circumstanțelor menționate la punctul 4.3.
 2. Retragerea din contract din motivele menționate anterior este posibilă, de asemenea, în ceea ce privește orice parte
  neefectuată a livrării sau a serviciului (conform punctului 7.4 c).
 3. Plata livrărilor deja efectuate sau pentru executarea parțială devine scadentă și exigibilă imediat după retragere (cf.
  7.4) În cazul retragerii din cauza unor circumstanțe pentru care Cumpărătorul este responsabil, Cumpărătorul este
  de acord, indiferent de alte pretenții, să plătească o penalitate care nu poate fi redusă prin hotărâre judecătorească,
  în valoare de cel puțin 20% din valoarea contractului, cel puțin 1.000 EUR sau echivalent in RON. Acest lucru se
  aplică, de asemenea, livrărilor, serviciilor sau livrărilor parțiale pe care Cumpărătorul nu le-a acceptat încă și lucrărilor
  pregătitoare efectuate de Vânzător.
 4. Pretențiile Cumpărătorului rezultate din retragerea justificată a Vânzătorului sunt excluse.
 5. În cazul în care există o întârziere în executarea care nu este acoperită de clauzele 4.1 sau 4.3 din prezenții Termeni
  și condiții, Cumpărătorul acordă Furnizorului o perioadă de grație corespunzătoare. Cumpărătorul are dreptul de a
  se retrage în cazul în care această perioadă de grație nu este respectată.
 6. În cazul în care imposibilitatea de executare a contractului apare în timpul întârzierii convenite pentru acceptare sau
  din vina Cumpărătorului, acesta din urmă are în continuare obligația de a-și îndeplini obligațiile.

9. Responsabilitatea

 1. Răspunderea depinde de îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale ale Cumpărătorului.
 2. Vânzătorul este răspunzător pentru daunele care nu intră în domeniul de aplicare al Legii privind răspunderea pentru
  produse numai în măsura în care se dovedește că daunele respective se datorează intenției intenționate sau
  neglijenței grave din partea Vânzătorului, în limitele prevederilor legale. Răspunderea Vânzătorului/Agentului în caz
  de neglijență ușoară, despăgubiri pentru daune indirecte, pierderi financiare, economii nerealizate, pierderi de
  interese, pierderi de date și daune cauzate de pretenții ale terților sunt excluse.
 3. Răspunderea Vânzătorului/Agentului va fi exclusă în cazurile de
  a) nerespectare a obligațiilor contractuale ale Cumpărătorului și nerespectarea termenilor și condițiilor generale.
  b) nerespectare a instrucțiunilor de instalare și funcționare.
  c) încălcare a cerințelor locale de reglementare în materie de certificare.
  d) încălcare a cerințelor naționale referitoare la standardele europene aplicabile.
  e) daune imateriale, pierderi indirecte sau pierderi de profit.
  f) daunele cauzate de pierderea de date și programe și de restaurarea acestora. Cumpărătorul este responsabil pentru
  copiile de rezervă.
 4. În plus, răspunderea în ceea ce privește livrarea și prestarea de servicii pentru cererile de despăgubire formulate
  împotriva Vânzătorului de către Cumpărător în legătură cu vătămări corporale și daune materiale este limitată la o
  asigurare de răspundere civilă profesională care se ridică în prezent la 1,5 milioane EUR.
 5. În detaliu, limita combinată se aplică următoarelor riscuri de asigurare
  a) 800.000 EUR sau echivalent in RON pentru daune materiale cauzate de perturbări ale mediului în întreaga companie
  a Vânzătorului și răspunderea pentru daune ca urmare a deteriorării părților de bunuri imobile care fac obiectul direct
  al prelucrării, utilizării sau al oricărei alte activități.
  b) 200,000 EUR sau echivalent in RON pentru daunele rezultate din încărcarea sau descărcarea vehiculelor terților, a
  vehiculelor garate aparținând angajaților și vizitatorilor, pierderi pur financiare, activități asupra bunurilor mobile și
  păstrarea în siguranță a bunurilor mobile.
  c) 200.000 EUR sau echivalent in RON pentru răspunderea pentru produse.Aceasta se aplică în cazul cauzării
  culpabile a daunelor prevăzute la punctele 9.1 și 9.2, cu excepția daunelor cauzate din neglijență ușoară, pentru
  care pretențiile sunt excluse în mod explicit. Limitarea cuprinde toate pretențiile datorate consultanței și/sau
  reprezentării sau transferului incorect. Vânzătorul este răspunzător pentru serviciile prestate de terți în legătură cu
  prestarea serviciului convenit numai în caz de culpă din cauza alegerii necorespunzătoare a unui astfel de terț.

10. Răspunderea pentru defecțiuni

 1. În cazul unui defect al articolului livrat, pretențiile Cumpărătorului se vor limita inițial la remedierea defectului
  (rectificare) sau la livrarea unui obiect fără defecte (livrare ulterioară), la discreția Furnizorului.
 2. În cazul în care obiectul Contractului este o achiziție și o tranzacție comercială pentru ambii parteneri contractuali,
  Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile pentru a detecta defectele imediat după recepție și, în cazul în
  care sunt descoperite defecte, să le notifice în scris furnizorului fără întârzieri nejustificate. În cazul în care acesta
  nu transmite o astfel de notificare, se consideră că mărfurile au fost aprobate, cu excepția cazului în care defectul
  nu a fost detectat în timpul inspecției.
 3. Furnizorul nu își asumă nicio garanție pentru daune sau defecte cauzate de următoarele motive:
   uzura naturală;
   utilizarea necorespunzătoare sau incorectă;
   modificări sau reparații incorecte efectuate fără acordul prealabil al Furnizorului;
   asamblarea sau punerea în funcțiune defectuoasă de către Cumpărător sau de către terți;
   tratarea defectuoasă sau neglijentă a articolului livrat, în special în ceea ce privește instrucțiunile de utilizare
  existente;
   în caz de expunere excesivă;
   atunci când se utilizează echipamente și materiale de înlocuire nepotrivite;
   combinarea articolului livrat cu un alt articol, în măsura în care această combinație nu a fost aprobată în mod
  expres în prealabil de către Furnizor, iar deteriorarea sau defectul rezultă din această combinație.
 4. După consultarea cu Furnizorul, Achizitorul îi acordă Furnizorului timpul și oportunitatea necesare pentru a putea
  efectua toate îmbunătățirile și înlocuirile care, la discreția Furnizorului, par necesare.
 5. În cazul în care Furnizorul este obligat să furnizeze o prestație suplimentară, Furnizorul suportă cheltuielile necesare
  pentru prestația suplimentară, în măsura în care este obligat să facă acest lucru prin lege. În cazul în care executarea
  ulterioară eșuează sau dacă Cumpărătorul nu reușește să stabilească un termen rezonabil pentru executarea
  ulterioară, Cumpărătorul poate rezilia contractul sau poate reduce remunerația.
 6. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Furnizorul se asigură că livrările sunt efectuate fără drepturi de
  proprietate și drepturi de autor ale unor terțe părți, însă numai în țara în care se află locul de livrare. În cazul în care,
  cu toate acestea, are loc o încălcare a drepturilor de proprietate în țara în care are loc livrarea, Furnizorul trebuie fie
  să obțină un drept de utilizare corespunzător de la terța parte, fie să modifice obiectul livrării astfel încât să nu mai
  încalce drepturile de proprietate. În măsura în care acest lucru nu este posibil pentru Furnizor în condiții adecvate și
  rezonabile, atât Cumpărătorul, cât și Furnizorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contract.
 7. În cazul unor deficiențe de titlu de proprietate, se aplică în mod corespunzător dispozițiile cuprinse în secțiunile 9 și
  10 din prezenții Termeni și condiții, în timp ce pretențiile Cumpărătorului sunt valabile numai dacă (i) Cumpărătorul
  notifică imediat în scris Furnizorul cu privire la orice pretenții invocate de terți, (ii) Achizitorul nu recunoaște nici direct,
  nici indirect o presupusă încălcare (iii) toate posibilitățile de apărare rămân păstrate fără limitare pentru Furnizor, (iv)
  încălcarea nu se bazează pe faptul că Cumpărătorul a modificat Articolul de livrare sau l-a utilizat într-un mod care
  nu este în conformitate cu Contractul, și (v) deficiența de titlu nu este imputabilă instrucțiunilor Cumpărătorului.
  Cererile de despăgubiri există numai în conformitate cu clauza 9 din prezenții Termeni și condiții.
  Perioada de garanție este de 12 luni. Acest lucru se aplică, de asemenea, livrărilor furnizate și serviciilor prestate care
  sunt atașate ferm de o clădire sau de sol. Durata perioadei de garanție începe la momentul transferului de risc în
  conformitate cu punctul 5.
 8. Costurile auxiliare suportate în timpul remedierii și constatării defectelor (cum ar fi, de exemplu, pentru asamblare și
  dezasamblare, transport, eliminare, deplasare și timp de deplasare) vor fi plătite de către Cumpărător. În cazul în care
  lucrările în garanție sunt efectuate în incinta Cumpărătorului, personalul auxiliar necesar, dispozitivele de ridicare,
  schelele și accesoriile etc. sunt furnizate gratuit. Piesele înlocuite devin proprietatea Vânzătorului și trebuie returnate
  la cerere.

11. Termenul de prescripție

 1. Cererile de garanție - indiferent de temeiul juridic - se prescriu în termen de douăsprezece (12) luni de la începutul
  termenului legal de prescripție. Acest lucru nu se aplică în cazul în care este vorba de defecte ale unei construcții
  sau ale unor elemente pentru o construcție, care au cauzat defectul.
 2. Articolele livrate la uzate sunt vândute cu excluderea oricărei răspunderi pentru defecte materiale. Această
  excludere nu se aplică în cazurile prevăzute la secțiunea 9.1 din prezenții Termeni și condiții.

12. Instalare și servicii

 1. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, lucrările și serviciile de montaj (reparații și întreținere) sunt
  remunerate. Remunerația include, în special, cheltuielile de deplasare, indemnizația zilnică precum și tarifele
  obișnuite pentru orele de lucru și sporurile pentru orele suplimentare, munca de noapte, munca de duminică și
  munca în zilele de sărbători legale, pentru munca în condiții dificile și pentru planificare și monitorizare.
 2. Costurile de pregătire, de așteptare și de timp de deplasare sunt facturate separat Cumpărătorului de către
  Furnizor. În cazul în care montarea sau punerea în funcțiune este întârziată fără vina Furnizorului, Cumpărătorul
  suportă, într-o măsură corespunzătoare, toate costurile pentru timpul de așteptare și pentru deplasările
  suplimentare necesare.
 3. Cumpărătorul furnizează, pe cheltuiala sa, personalul de sprijin necesar, cu uneltele necesare în numărul necesar.
  În plus, Cumpărătorul trebuie să pună la dispoziție încăperi suficient de mari, adecvate, uscate și încuiate pentru
  depozitarea pieselor de mașini, a echipamentelor, a materialelor, a uneltelor etc. Pentru a proteja proprietatea
  Furnizorului, precum și a personalului de montaj și de service, Cumpărătorul trebuie să ia aceleași măsuri pe care
  le-ar lua pentru a-și proteja propria proprietate. În cazul în care natura activității Cumpărătorului necesită
  îmbrăcăminte și echipament special de protecție pentru personalul de asamblare și de service, acestea sunt
  furnizate de către Cumpărător.
 4. Personalul de asamblare al Furnizorului și subcontractanții săi nu sunt autorizați să efectueze nicio lucrare care nu
  face parte din obligația Furnizorului de a livra, instala sau asambla Articolul Livrat sau care este inițiată de către
  Achizitor sau o terță parte fără consultarea Furnizorului.
 5. În cazul în care montajul este efectuat de către Cumpărător sau de către o terță parte însărcinată de acesta, trebuie
  respectate instrucțiunile de exploatare și de montaj corespunzătoare ale Furnizorului.
 6. Atunci când efectuează servicii (de reparații și întreținere), Furnizorul poate decide la discreția sa, pe baza
  experienței și a evaluării sale tehnice, dacă Furnizorul efectuează serviciile la sediul Cumpărătorului sau la sediul
  său. În cazul în care serviciul este efectuat la sediul Furnizorului, Achizitorul trebuie să prezinte articolul
  Furnizorului. După ce serviciul a fost efectuat, Furnizorul returnează articolul livrat Cumpărătorului.
 7. În măsura în care Cumpărătorul nu raportează modificările efectuate, dispozitivele vor fi readuse la configurația
  standard după service. În cazul în care Cumpărătorul îl informează pe Furnizor cu privire la setările și programele
  modificate, Furnizorul va configura și va programa Articolul Livrat în mod corespunzător atunci când efectuează
  serviciul. Cu toate acestea, Cumpărătorul este obligat să verifice aceste setări. Furnizorul nu își asumă nicio
  garanție pentru acest lucru. În plus, Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru funcționalitățile după
  includerea Articolului Livrat în sistemul Cumpărătorului.
 8. Tehnicianul de service al Furnizorului este autorizat doar să efectueze servicii pe alte piese decât cele furnizate de
  Furnizor, dacă se așteaptă o soluție rapidă și ușoară și dacă Cumpărătorul plasează în mod expres o comandă
  suplimentară corespunzătoare.
 9. Tehnicianul Furnizorului poate anula serviciul în cazul în care se dovedește că nu este în măsură să efectueze
  reparația în termenul scurt preconizat. În acest caz, Cumpărătorul plătește remunerația bazată pe timp, precum și
  materialele utilizate pentru realizarea comenzii suplimentare. În cazul în care, pe baza unei judecăți profesionale,
  tehnicianul ar fi putut finaliza lucrările de service în termenul scurt preconizat și nu a realizat acest lucru din cauza
  unei neglijențe grave sau dacă a acționat cu rea-credință intenționată, Cumpărătorul nu datorează nicio plată pentru
  serviciul anulat.
 10. Este responsabilitatea Cumpărătorului să verifice dacă creanțele care decurg din contractele de livrare și întreținere
  încheiate cu terți sunt afectate sau pierdute din cauza acordării și executării unei comenzi suplimentare. Furnizorul
  nu își asumă nicio răspundere pentru acest lucru.
  Acest lucru afectează, printre altele, următoarele obligații din partea Cumpărătorului:
  - La livrarea echipamentelor care trebuie întreținute și în cazul livrărilor de retur, Cumpărătorul trebuie să respecte
  întotdeauna cu strictețe versiunea în vigoare a Ordonanței privind substanțele periculoase;
  - În special, Cumpărătorul trebuie să ambaleze și să eticheteze dispozitivele care au fost umplute cu substanțe
  periculoase sau care au intrat în contact cu acestea, în conformitate cu dispozițiile legale corespunzătoare;
  - În plus, Cumpărătorul trebuie să se refere în mod expres în comanda de service la legătura dispozitivelor cu
  materiale periculoase, astfel cum sunt definite în Ordonanța privind substanțele periculoase și, dacă este
  necesar, să anexeze o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006
  (REACH);
  - În cazul în care nu sunt implicate dispozitive precum cele fabricate de Furnizor, pentru care acesta din urmă
  continuă să fie răspunzător pentru defecte, Furnizorul poate refuza în orice moment să accepte o comandă de
  servicii pentru dispozitive care se referă la conectarea la substanțe periculoase.
  - În caz de nerespectare a Ordonanței privind substanțele periculoase, Furnizorul își rezervă dreptul de a face
  valabilă o eventuală cerere de despăgubire; acest lucru nu se aplică în cazul în care Cumpărătorul sau agentul
  acestuia nu sunt responsabili pentru încălcarea obligațiilor.

13. Reglementări privind controlul exporturilor

 1. Executarea contractului este realizată în condițiile în care nu există conflicte juridice datorate reglementărilor
  naționale sau internaționale, în special reglementărilor privind controlul exporturilor, precum și embargourilor sau
  altor restricții comerciale și de comerț exterior. Cumpărătorul se angajează să furnizeze toate informațiile și
  documentele necesare pentru export, transfer sau import.
 2. Întârzierile în livrare datorate inspecțiilor necesare la export sau procedurilor de aprobare anulează perioadele și
  datele de livrare convenite. Furnizorul este obligat să informeze imediat Cumpărătorul cu privire la întârzierea livrării
  și la cauza acesteia. În cazul unei întârzieri a livrării mai mari de o lună, Partenerii Contractuali au dreptul de a se
  retrage din Contract în măsura în care sunt afectați de întârzierile de livrare printr-o declarație scrisă
  corespunzătoare, fără ca celălalt Partener Contractual să aibă dreptul la daune-interese ca urmare a acestei
  întârzieri.
 3. În cazul în care nu se acordă permisele oficiale (de export) necesare sau în cazul în care executarea contractului
  nu este supusă aprobării sau în cazul în care Cumpărătorul își încalcă obligația de a furniza toate informațiile și
  documentele necesare pentru obținerea permiselor necesare, în ciuda faptului că Furnizorul a stabilit un termen
  rezonabil, Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul în măsura în care este afectat. Pretențiile de despăgubire
  ale achizitorului sunt excluse în conformitate cu clauza 9.
 4. Furnizorul are dreptul de a rezilia Contractul fără preaviz în cazul în care rezilierea este necesară pentru ca
  Furnizorul să se conformeze dispozițiilor legale naționale sau internaționale. În cazul unei astfel de rezilieri, este
  exclusă aplicarea de daune-interese sau de alte drepturi de către Cumpărător ca urmare a rezilierii sau a
  consecințelor acesteia.
 5. Achizitorul/importatorul nu vinde, exportă sau reexportă, direct sau indirect, în Federația Rusă sau pentru utilizare
  în Federația Rusă niciun bun furnizat care intră sub incidența articolului 12g din Regulamentul (UE) nr. 833/2014
  al Consiliului.
 6. Achizitorul/importatorul depune toate eforturile pentru a se asigura că scopul punctului 13.5 nu este contrazis de
  terți aflați mai jos în lanțul comercial, inclusiv de eventualii revânzători.
 7. Cumpărătorul/importatorul instituie și menține un mecanism de monitorizare adecvat pentru a detecta orice
  comportament din partea unor terțe părți aflate mai jos în lanțul comercial, inclusiv a eventualilor revânzători, care
  ar putea contracara scopul punctului 13.5.
 8. Orice încălcare a paragrafelor 13.5, 13.6 sau 13.7 constituie o încălcare gravă a contractului, iar
  Furnizorul/Exportatorul are dreptul de a solicita măsurile de remediere corespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita
  la: (i) rezilierea contractului; și (ii) o penalitate de 5 % din valoarea totală a contractului sau din prețul bunurilor
  exportate, oricare dintre acestea este mai mare.
 9. Cumpărătorul/importatorul informează imediat Furnizorul/exportatorul cu privire la orice probleme în aplicarea
  punctelor 13.5, 13.6 sau 13.7, inclusiv orice activități relevante ale unor terți care ar putea contrazice scopul punctului
  13.5. Cumpărătorul/ importatorul pune la dispoziția Furnizorului/exportatorului informațiile privind respectarea
  obligațiilor prevăzute la punctele 13.5, 13.6 sau 13.7 în termen de două săptămâni de la simpla solicitare a acestor
  informații.

14. Acord de confidențialitate

 1. Toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la informații de afaceri, informații tehnice și comerciale, informații de
  piață și concurențiale etc., precum și orice alte informații conexe, dezvăluite de către Partenerul contractual care
  divulgă informațiile către Partenerul contractual care le primește, sub orice formă, fie ea scrisă, orală sau digitală,
  vor fi considerate informații confidențiale (în continuare "Informații confidențiale").
 2. Următoarele informații nu vor fi considerate informații confidențiale, iar sarcina de a dovedi existența oricăreia dintre aceste excepții revine Partenerului Contractual destinatar:
  - Informații care se aflau deja în posesia Partenerului Contractual beneficiar în momentul divulgării de către
  Partenerul Contractual divulgator către Partenerul Contractual beneficiar,
  - Informații elaborate de către partenerul contractual beneficiar, independent de dezvăluirea de către Partenerul
  Contractual divulgator,
  - Informații dezvăluite Partenerului Contractual beneficiar de către un terț fără încălcarea vreunei obligații de
  confidențialitate de către acel terț, sau
  - Informații care erau general cunoscute la momentul divulgării.
 3. Partenerul Contractual care primește informațiile confidențiale va trata toate informațiile confidențiale ale partenerului
  contractual care le divulgă ca fiind confidențiale și nu va dezvălui aceste informații confidențiale unor terțe părți fără
  consimțământul partenerului contractual care le divulgă. În special, partenerul contractual beneficiar nu va utiliza
  nicio informație confidențială în alte scopuri decât pentru cooperarea cu partenerul contractual fără acordul
  partenerului contractual care a dezvăluit-o.
 4. Pentru a se asigura că informațiile confidențiale sunt păstrate confidențiale, Partenerul Contractual destinatar este
  de acord:
  - că toate documentele și materialele care conțin informații confidențiale trebuie păstrate într-un loc sigur pentru a le
  proteja împotriva furtului sau a accesului neautorizat;
  - să facă copii ale informațiilor confidențiale numai în măsura în care este necesar pentru executarea efectivă a
  contractului și, atunci când copiază informațiile confidențiale, să se asigure că orice marcaje de pe documentele
  originale care indică natura confidențială a informațiilor confidențiale sunt la fel de lizibile pe copii ca și pe
  documentele originale; și
  - să notifice Partenerul Contractual divulgator imediat ce ia cunoștință de orice utilizare neautorizată sau amenințare
  de utilizare neautorizată sau de divulgare neautorizată reală sau amenințată a informațiilor confidențiale și să ia
  toate măsurile rezonabile pentru a preveni sau a pune capăt unei astfel de utilizări sau divulgări, cu ajutorul
  Partenerului Contractual divulgator, dacă este necesar.
 5. Partenerul contractual beneficiar va dezvălui informațiile confidențiale numai acelor angajați, directori, afiliați și
  consultanți ai săi ale căror poziții sunt de așa natură încât o astfel de dezvăluire este necesară în scopul discuțiilor
  referitoare la cooperarea dintre partenerii contractuali. Aceste persoane sunt, de asemenea, obligate să respecte o
  clauză de confidențialitate comparabilă cu obligațiile care decurg din prezentul acord de confidențialitate.
 6. În cazul în care Partenerul contractual beneficiar face obiectul unei obligații legale sau al unui ordin judecătoresc sau
  de reglementare legal de a dezvălui informațiile confidențiale ale Partenerului contractual divulgator, Partenerul
  contractual beneficiar:
  - să informeze prompt, în scris, partenerul contractual care a dezvăluit informațiile în legătură cu această obligație
  și, la cerere, să ajute partenerul contractual care a dezvăluit informațiile în măsura în care acest lucru este posibil
  pentru a proteja informațiile confidențiale sau pentru ca acestea să fie protejate de către instanțe; și
  - cu excepția cazului în care nu se iau alte măsuri de protecție, va dezvălui numai acele informații confidențiale care
  trebuie dezvăluite în temeiul unei obligații legale sau al unui ordin și va depune toate eforturile pentru a se asigura
  că informațiile confidențiale dezvăluite sunt tratate, în măsura în care este posibil, în conformitate cu prezentul
  acord de confidențialitate.
 7. Partenerul contractual care primește informațiile este obligat să le divulge la cererea partenerului contractual care le
  divulgă:
  - să returneze cu promptitudine toate informațiile confidențiale, fie în scris, fie în alt mod, împreună cu toate
  reproducerile și copiile acestora sau, la alegerea partenerului contractual care le divulgă, să le distrugă în mod
  demonstrabil;
  - în același timp, să returneze sau, la alegerea partenerului contractual divulgator, să furnizeze dovada distrugerii
  tuturor celorlalte materiale, inclusiv a materialelor pregătite chiar de către partenerul contractual beneficiar, care
  conțin sau pot da naștere la indicii de informații confidențiale; și
  - să confirme în scris partenerului contractual care a dezvăluit informațiile confidențiale că a returnat sau a distrus
  informațiile confidențiale în modul descris.
 8. Informațiile confidențiale sunt distruse în cel mai sigur mod posibil, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, în
  măsura în care acest lucru este posibil și rezonabil pentru partenerul contractual destinatar.
 9. Partenerul contractual obligat să predea sau să distrugă informațiile confidențiale nu are dreptul de a invoca un drept
  de retenție. Sunt exceptate de la această prevedere copiile care sunt necesare pentru obligația legală de
  documentare. De asemenea, sunt excluse de aici copiile de securitate arhivate și criptate ale traficului de date
  electronice, precum și copiile de securitate datorate securității interne și directivelor de conformitate ale Partenerului
  Contractual.
 10. Partenerul contractual care divulgă informațiile rămâne titularul drepturilor asupra informațiilor confidențiale. Nicio
  dispoziție din prezentul acord de confidențialitate nu acordă Partenerului contractual destinatar vreo licență, titlu sau
  interes în ceea ce privește informațiile confidențiale sau orice drepturi de proprietate intelectuală ale celorlalți
  Parteneri contractuali.
 11. Prezentul acord de confidențialitate nu obligă niciunul dintre partenerii contractuali să divulge informațiile
  confidențiale celuilalt partener contractual. Partenerii contractuali își rezervă dreptul de a nu dezvălui informații
  confidențiale celuilalt partener contractual în orice moment și din orice motiv.
 12. Prin furnizarea de informații confidențiale în temeiul prezentului acord de confidențialitate, niciunul dintre partenerii
  contractuali nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la adecvarea, acuratețea, suficiența,
  corectitudinea sau absența defectelor de orice fel, inclusiv absența încălcării brevetelor, a drepturilor de autor sau a
  mărcilor comerciale, care ar putea rezulta din utilizarea acestor informații confidențiale.
 13. Fiecare partener contractual recunoaște că despăgubirile bănești ar putea să nu fie un remediu suficient pentru
  utilizarea neautorizată sau divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale și că, în cazul unei încălcări sau al
  unei amenințări de încălcare a prezentului acord de confidențialitate, partenerul contractual prejudiciat are dreptul,
  fără a renunța la alte drepturi sau căi de atac, de a obține o măsură preventivă sau de a solicita un ordin judecătoresc.
 14. Prezentul acord de confidențialitate este valabil timp de cinci (5) ani de la data divulgării informațiilor confidențiale.

15. Locul de executare, locul de jurisdicție și alegerea legii aplicabile

 1. Sediul social al Furnizorului este locul de executare și singurul loc de jurisdicție pentru toate divergențele care
  decurg direct sau indirect din relația contractuală cu întreprinderi, persoane juridice de drept public sau fonduri
  speciale de drept public.
 2. Legea din România se aplică acestor Termeni și Condiții de livrare și servicii și întregului raport juridic dintre Furnizor
  și Cumpărător, cu excepția Convenției ONU privind vânzarea internațională de bunuri (CISG).

16. Clauza de divizibilitate

 1. În cazul în care o dispoziție din acești termeni și condiții este sau devine complet sau parțial nulă, valabilitatea
  tuturor celorlalte dispoziții nu este afectată. Părțile contractante înlocuiesc orice dispoziție ineficace din punct de
  vedere juridic sau inaplicabilă cu o dispoziție eficientă și aplicabilă care se apropie cel mai mult de scopul și
  obiectivul dispoziției ineficiente din punct de vedere juridic și inaplicabile.

17. Dispoziții finale

 1. În cazul în c
  are un Partener Contractual trebuie să prelucreze date cu caracter personal în temeiul Contractului,
  acesta va respecta Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și alte dispoziții privind protecția
  datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului
  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016). Partenerul contractual trebuie să coordoneze măsurile de protecție
  a datelor solicitate cu celălalt partener contractual și să îi permită acestuia să verifice respectarea acordurilor
  încheiate.
 2. Cumpărătorul îi permite Furnizorului ca obligațiile contractuale să fie îndeplinite parțial sau integral de către
  subcontractanți.
 3. Toate obligațiile prevăzute în Contract sau în Termeni și Condiții, care continuă în mod natural după încetarea
  Contractului, rămân în vigoare după încetarea Contractului, în special toate obligațiile financiare pe care un
  Partener Contractual trebuie să le îndeplinească în conformitate cu Contractul în favoarea celuilalt Partener
  Contractual.
 4. În măsura în care Furnizorul nu se opune niciunui document, notificare sau acțiune a Cumpărătorului, acest lucru
  nu constituie o renunțare la nicio dispoziție a Contractului.

Ediţia Iunie 2024, valabilă începând cu 01.08.2014.
Condiţiile contractuale generale al firmei S.C. JUMO Romania S.R.L.