Insert your alternative text

Condiţii contractuale generale CCG

JUMO România S.R.L.
Zona Industriala Vest

Strada III Nr. 8
310491, Arad

Phone: +40 257 20 60 36
Fax: +40 257 20 80 37
E-Mail: info.ro@jumo.net

Cod fiscal: R14012765
Înregistrare la Registrul Comerţului: J02/386/2001
Date bancare: Banca Transilvania
IBAN code: RO64BTRL00201202E18211XX
BIC code: BTRLRO22

Condiţii contractuale generale CCG

(PDF 85 kByte) version 08/2014

Download

1. Domeniu de valabilitate

 1. Condiţiile contractuale generale (denumite în continuare CCG ale vânzătorului) sunt valabile pentru toate livrările şi prestaţiile vânzătorului în varianta valabilă la momentul respectiv. Următoarele condiţii sunt valabile pentru toate livrările şi prestaţiile, fără excepţie, chiar şi pentru contractele viitoare. Condiţiile contractuale de orice fel, în special condiţiile de cumpărare, care sunt în contradicţie cu prezentele CCG în ceea ce priveşte livrările şi prestaţiile, nu sunt valabile, indiferent când, dacă şi în ce formă au fost făcute cunoscute. Recepţia tacită a condiţiilor contractuale sau de cumpărare ale beneficiarului nu înseamnă în nici un caz acceptarea lor. Condiţiile contractuale generale contradictorii ale livratorului vor fi contestate în scris. Abaterile de la confirmarea comenzii sunt valabile numai dacă au fost recunoscute explicit în scris. Realizarea comenzii este considerată drept acceptare a acestor condiţii de cumpărare.
 2. Software-ul predat este un software licenţiat, adică nu a fost dezvoltat de către vânzătorul însuşi, ci a fost primit de către vânzător de la o terţă persoană (denumită în continuare "Proprietar de licenţă"), de exemplu JUMO GmbH. & Co KG sau alţi proprietari de licenţe. Primitorul licenţei primeşte în acest caz şi condiţiile proprietarului de licenţă respectiv, odată cu software-ul predat, iar acestea sunt prioritare înaintea acestor CCG.
 3. Orice abatere de la aceste CCG necesită acceptarea scrisă a vânzătorului. Modificările necesită forma scrisă.
 4. Ediţiile noi ale CCG fac parte integranta a contractului, cu excepţia cazului în care cumpărătorul le contestă în scris după transmiterea acestora, în decurs de 14 zile calendaristice.
 5. În cazul eventualelor traduceri ale acestor CCG precum şi ale documentelor şi descrierilor tehnice care aparţin
  contractului, este valabilă varianta în limba germană.
 6. În plus, sunt valabile în subsidiar condiţiile de livrare şi de software întocmite de Asociaţia Profesională din Industria
  Electrică şi Electronică din Austria, atâta timp cât acestea nu sunt în contradicţie cu prezentele CCG.
  Aceste condiţii de livrare şi de software sunt disponibile pe site-ul Asociaţiei la adresa www.feei.at pentru descărcare.

2. Ofertă şi contract

 1. Ofertele vânzătorului sunt considerate deschise.
 2. Documentaţia de ofertare şi proiectare, precum şi descrierile tehnice se returnează neîntârziat la prima cerere în cazul în care comanda / contractul a fost atribuit(ă) în altă parte.

3. Încheierea contractului

 1. Contractul intră în vigoare în momentul în care vânzătorul, după primirea comenzii, transmite o confirmare de comandă.
 2. Conţinutul prestaţiilor datorate constituie confirmarea contractului. Modificările ulterioare necesită forma scrisă şi acceptarea de către vânzător.

4. Preţuri

 1. Preţurile totale sunt considerate deschise, exprimate în EURO, dacă nu s-a convenit o altă monedă.
 2. Preţurile se înţeleg în condiţia de livrare EXW conform INCOTERMS 2010, exclusiv TVA, ambalaj, încărcare, demontare, preluarea şi valorificarea regulamentară şi evacuarea deşeurilor de aparatură electrică şi electronică în scopuri industriale în sensul dispoziţiilor referitoare la aparatele electrice vechi. Ambalajul interior se include în calcul şi nu se returnează.
 3. Toate taxele şi impozitele sau cheltuielile speciale care iau naştere ca urmare a livrării sunt în sarcina cumpărătorului, care îl exonerează pe vânzător de acestea în cazul unor revendicări.
 4. Valoarea minimă a contractului: Dispozitive de stocare EUR 100,-; Dispozitive de producţie EUR 250,-. Vânzătorul îşi rezervă dreptul, ca în cazul produselor de serie cu cel mai mic preţ, să livreze şi să factureze un număr minim de bucăţi, independent de comandă. În cazul produselor uzuale, toleranţa cantitativă la livrare poate ajunge, în funcţie de condiţiile de producţie, la +/- 5%, iar aceste produse trebuie să fie preluate şi plătite.
 5. În vederea asigurării valorii de cumpărare, vânzătorul are întotdeauna dreptul de solicita cumpărătorului o garanţie bancară irevocabilă, cu obligaţia de prelungire la prima cerere, valabilă cel puţin 6 luni, emisă de o bancă desemnată de prim rang, pe care acesta trebuie să o pregătească. În caz contrar, vânzătorul are dreptul de a se retrage imediat.
 6. În cazul abaterii comenzii de la ofertă, vânzătorul îşi rezervă dreptul de modifica preţurile în scris.
 7. Preţurile de ofertă se bazează pe preţurile materiilor prime de la momentul ofertei. În cazul modificărilor acestora, vânzătorul este îndreptăţit să-şi ajusteze corespunzător preţurile.
 8. Cheltuielile cu întocmirea ofertelor de service, montaj şi reparaţii sau expertize se facturează cumpărătorului.
 9. Contractele de service, montaj şi reparaţii se facturează de către vânzător după execuţia efectivă a prestaţiei.

5. Livrare

 1. Termenul de livrare începe să curgă odată cu îndeplinirea completă a prevederilor tehnice, comerciale şi de altă natură
  datorate cumpărătorului.
 2. Vânzătorul este îndreptăţit se efectueze şi să factureze livrări parţiale.
 3. În cazul în care livrarea este convenită la cerere ulterioară, atunci bunurile se livrează cel mai târziu la un an de la comandă.
 4. În cazul în care apar circumstanţe neprevăzute de către vânzător, cum ar fi de exemplu toate cazurile de forţă majoră, care întârzie sau împiedică respectarea termenului de livrare convenit, atunci acesta se prelungeşte până la momentul în care aceste circumstanţe dispar; între acestea se numără, fără drept la compensare, de exemplu catastrofele naturale, conflictele armate, intervenţiile şi interdicţiile autorităţilor, întârzierile de transport şi vămuire, daunele produse în timpul transportului, deficienţele energetice şi ale materiilor prime, conflictele de muncă precum şi pierderea unui livrator important, greu de înlocuit. Toate aceste circumstanţe conduc la prelungirea termenului de livrare, chiar şi în cazul apariţiei acestora la livratorii vânzătorului.
 5. În cazul în care cumpărătorul refuză preluarea livrării, atunci vânzătorul este îndreptăţit să se retragă din contract iar cumpărătorul trebuie să plătească, pe lângă preţul de cumpărare, şi o penalizare convenţională care nu se supune dreptului juridic de diminuare a preţului.
 6. Penalizarea necesită acordul scris explicit al părţilor. Pentru întârzierea dovedită ca fiind exclusiv din vina vânzătorului, cumpărătorul este îndreptăţit să solicite, dacă nu s-a convenit altfel, o penalizare de maxim 0,5% din valoarea părţilor din obiectul contractului întârziate la livrare, pentru fiecare săptămână completă de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea acestor părţi, atâta timp cât cumpărătorul a suferit o pagubă demonstrabilă corespunzătoare acestei valori. Orice reclamaţie şi revendicare referitoare la cele de mai sus este exclusă.
 7. Mărfurile comandate şi livrate nu se returnează.

6. Transferul riscurilor şi locul de îndeplinire

 1. Riscurile şi beneficiile se transferă către cumpărător odată cu livrarea în condiţia EXW conform INCOTERMS 2010, independent de preţul convenit pentru livrare sau prestaţie. Această prevedere se aplică şi în cazul în care livrarea sau prestaţia au fost executate în cadrul unui montaj sau transportul a fost organizat, dirijat sau executat de către vânzător.
 2. Dacă livrarea este întârziată ca urmare a circumstanţelor pe care vânzătorul nu le-a putut prevedea (punctul 5.4), atunci riscul se transferă la cumpărător din ziua în care bunurile au fost pregătite pentru livrare.
 3. Vânzătorul are dreptul să asigure riscul de transport. Daunele de transport evidente şi vizibile se comunică imediat după preluarea transportatorului, şi se transmit vânzătorului împreună cu certificatul constatator scris al transportatorului. Dacă certificatul constatator nu este prezentat în decurs de 5 zile calendaristice, atunci solicitarea de despăgubire a cumpărătorului este exclusă.

7. Plata

 1. Condiţiile de plată se înţeleg netto.
 2. Biletele la ordin şi cecurile se acceptă numai ca mijloc de plată. Hotărârea efectuării unei eventuale recepţii aparţine vânzătorului. Costurile şi cheltuielile acesteia sunt suportate de către cumpărător.
 3. Plata se consideră efectuată în ziua în care vânzătorul poate dispune efectiv de ea.
 4. În cazul în care cumpărătorul întârzie efectuarea plăţii sau a unei alte prestaţii din acest contract sau din altul, atunci vânzătorul îşi poate exercita drepturile sale
  a) de a amâna îndeplinirea propriilor sale obligaţii până la efectuarea în totalitate a plăţii sau prestaţiei respective şi de a cere prelungirea termenului de livrare cu o perioadă corespunzătoare întârzierii cumpărătorului.
  b) de a considera scadente toate cerinţele deschise ale prezentului contract sau ale altor contracte şi de a factura pentru aceste sume dobânzi pentru întârziere în valoare de 1,5 % pe lună inclusiv TVA, independent de revendicările rezultate din aceasta.
  c) de a se retrage din contract după stabilirea unei prelungiri a termenului.
 5. Vânzătorul este îndreptăţit în orice caz să factureze cheltuielile totale de judecată, în special cheltuielile generate de somaţii şi costurile cu avocaţii, pe care cumpărătorul este obligat să le plătească.
 6. Toate livrările rămân în proprietatea vânzătorului până la plata completă a acestora. Pentru asigurarea plăţii preţului de cumpărare, cumpărătorul cedează vânzătorului creanţa sa pentru înstrăinarea bunurilor rezervate, chiar dacă acestea au fost prelucrate, transformate sau amestecate, şi asigură vânzătorului proprietatea comună asupra acestora şi se obligă să aplice o menţiune corespunzătoare în registrele sale contabile sau în facturile sale. La cerere, cumpărătorul trebuie să prezinte vânzătorului creanţa cedată precum şi plătitorul acesteia şi să pună la dispoziţie toate datele şi documentele de încasare a creanţei şi să informeze plătitorul terţ despre cedarea creanţei. În caz de ipotecare, insolvenţă sau altă revendicare, cumpărătorul este obligat să indice dreptul de proprietate al vânzătorului şi să informeze neîntârziat cu privire la acesta. Vânzătorul are la dispoziţie dreptul de separare. În cazul încălcării respectiv ne-coroborării clauzei de proprietate, cumpărătorul este obligat să plătească o penalizare convenţională care nu se supune dreptului de diminuare, independent de revendicările rezultate ulterior, egală cu preţul de vânzare.
 7. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să reţină plăţile datorate ca urmare a reclamaţiilor în garanţie sau cerinţelor de despăgubire sau altor revendicări sau să le declare drept compensări.

8. Garanţia

 1. Garanţia este limitată prin conţinutul confirmării contractului (a se vedea 3.2). Pentru deficienţele vizibile, care ar fi putut fi stabilite înainte de montaj sau prelucrare de către cumpărător, nu se acceptă nici o reclamaţie în garanţie, în orice caz nici o pagubă ca urmare a unei defecţiuni. Reclamaţiile la livrările parţiale nu îndreptăţesc refuzul livrărilor parţiale aflate în desfăşurare.
 2. Termenul de garanţie este de 12 luni. Acesta este valabil şi pentru obiectele livrărilor şi prestaţiilor care sunt legate ferm la o clădire sau un teren. Curgerea termenului de garanţie începe în momentul transferului riscurilor conform punctului 6.
 3. Cumpărătorul este obligat să indice în scris neîntârziat şi complet deficienţele sau daunele apărute, prin transmiterea de date, desene, etc. justificative. Cumpărătorul trebuie să participe nemijlocit la stabilirea cauzelor deficienţelor şi daunelor şi la înlăturarea acestora şi trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, toate procesele verbale, rezultatele măsurătorilor, etc.
  Documentele, desenele, etc. transmise vor fi verificate într-un termen rezonabil. În cazul unei deficienţe acoperite de garanţie conform punctului 8.1, vânzătorul poate corecta sau poate trimite spre corectare, la alegerea sa, mărfurile respectiv piesele cu deficienţe, sau poate efectua o înlocuire sau poate emite o notă de credit.
 4. Costurile suplimentare care iau naştere odată cu stabilirea şi înlăturarea deficienţelor (cum ar fi de exemplu pentru montare, demontare, transport, eliminarea deşeurilor, călătorie şi durata drumului) sunt în sarcina cumpărătorului. Pentru lucrările în garanţie executate în întreprinderea cumpărătorului se vor pune la dispoziţie în mod gratuit personal auxiliar, mijloace de ridicare, schele, material mărunt, etc. Piesele înlocuite rămân în proprietatea vânzătorului şi vor fi expediate înapoi, la cerere.
 5. Cumpărătorul este răspunzător pentru corectitudinea şi completitudinea sarcinilor sale şi îl exonerează pe vânzător de această răspundere în cazul încălcării drepturilor de protecţie industrială şi de autor.
 6. Garanţia pentru înlocuirea pieselor supuse unei uzuri sau utilizări normale este exclusă. Garanţia pentru piesele folosite este exclusă.
 7. Solicitarea garanţiei este exclusă dacă se execută de exemplu modificări sau lucrări de reparaţii, etc., de către o terţă persoană asupra pieselor livrate, fără acordul scris al vânzătorului sau al cumpărătorului.
 8. În cadrul contractelor de reparaţii sau de service, solicitările de garanţie ale cumpărătorului în sensul punctului 8.2 sunt limitate la prestaţiile comandate şi piesele înlocuite.
 9. La returnarea mărfurilor în vederea lucrărilor de reparaţie sau service în garanţie, cumpărătorul va respecta dispoziţiile referitoare la materialele periculoase în varianta valabilă. Cumpărătorul are obligaţia de a ambala şi identifica în conformitate cu dispoziţiile legale aparatele sau piesele din aparate care au intrat în contact în oricare mod cu materiale periculoase. În cadrul unui contract de service, cumpărătorul este obligat să indice în mod explicit legătura aparatului cu materialele periculoase în sensul regulamentului pentru materiale periculoase şi dacă este necesar, să anexeze o fişă tehnică de securitate conform Ordonanţei (CE) nr. 1907/2006, articolul 31. În cazul încălcării acestor obligaţii, cumpărătorul îl exonerează de responsabilitate pe vânzător. În cazul livrărilor de aparate către terţi, se poate refuza recepţia unui contract de service sau de reparaţii dacă există o legătură cu materiale periculoase.
 10. Înainte de începerea prelucrării contractului, cumpărătorul poate remite o "declaraţie de decontaminare" semnată de o firmă specializată. "Declaraţia de decontaminare" poate fi descărcată de pe site-ul vânzătorului www.jumo.net
 11. Cumpărătorul îl exonerează pe vânzător de toate responsabilităţile în ceea ce priveşte încălcările şi daunele, inclusiv nerespectarea prescripţiilor legale administrative.

9. Rezilierea contractului

 1. Vânzătorul este îndreptăţit să rezilieze contractul
  a) dacă execuţia, recepţia, începerea sau continuarea prestaţiei a devenit imposibilă sau a fost amânată şi după stabilirea unui termen suplimentar, din motive care se pot imputa cumpărătorului.
  b) dacă au devenit cunoscute modificări dezavantajoase ale datelor personale sau financiare ale cumpărătorului, de exemplu falimentul, procedura de compensare a pagubelor, procedura de lichidare, referinţe proaste, etc.; acestea îl îndreptăţesc pe vânzător să rezilieze contractul, sau să pună noi condiţii (plata în avans, livrare contra ramburs), în cazul în care au apărut obiecţii referitoare la capacitatea de plată a cumpărătorului şi acesta, la dorinţa vânzătorului, va face plata în avans sau va aduce un element asigurator valid înainte de livrare.
  c) dacă durata de livrare se amână, în condiţiile punctului 5.4, cu cel puţin 6 luni.
 2. Retragerea se poate declara şi în ceea ce priveşte o parte încă în derulare a livrării sau prestaţiei, din motivele arătate mai sus. (a se vedea şi punctul 7.4 c).
 3. Odată cu rezilierea, toate livrările, prestaţiile sau prestaţiile parţiale deja executate devin scadente şi trebuie plătite imediat (a se vedea 7.4).
  În cazul rezilierii imputabile cumpărătorului, devine scadentă o penalizare care nu se supune dreptului legal de diminuare, de 20% din valoarea contractului, dar nu mai mică de € 1.000,--, indiferent de alte reclamaţii şi revendicări. Această prevedere este valabilă atâta timp cât livrarea, prestaţia sau prestaţia parţială încă nu au fost preluate încă de cumpărător precum şi pentru manipulările de pregătire executate de către vânzător.
 4. Revendicările cumpărătorului ca urmare a rezilierii îndreptăţite a contractului de către vânzător sunt excluse.

10. Răspunderea vânzătorului

 1. Condiţia de apariţie a unei răspunderi este îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor contractuale ale cumpărătorului, menţionate mai sus.
 2. Vânzătorul răspunde pentru daune, în afară de domeniul de aplicare a legii răspunderii pentru produs, numai dacă s-a dovedit că a acţionat cu intenţie sau neglijenţă gravă, în cadrul prevederilor legale. Răspunderea vânzătorului / intermediarului pentru neglijenţă uşoară, pentru compensarea pagubelor consecutive şi a pagubelor aduse averii, a economiilor nerealizate, a pierderilor din dobânzi, a pierderilor de date şi a daunelor rezultate ca urmare a reclamaţiilor terţilor împotriva cumpărătorului sunt excluse.
 3. Răspunderea vânzătorului / intermediarului este exclusă în cazul
  a) nerespectării obligaţiilor contractuale de către cumpărător inclusiv a CCG.
  b) nerespectării instrucţiunilor de montaj şi de utilizare.
  c) încălcării dispoziţiilor privind omologarea emise de autorităţile locale.
  d) opoziţiei prevederilor naţionale faţă de normele europene care trebuie aplicate.
  e) daunelor indirecte, a daunelor consecutive sau profitului pierdut.
  f) daunelor cauzate de pierderea datelor şi programelor şi refacerea acestora. Cumpărătorul este răspunzător pentru asigurare.
 4. În afară de acestea, este limitată răspunderea în ceea ce priveşte livrarea şi prestaţia pentru revendicările cumpărătorului împotriva vânzătorului de compensare a daunelor personale şi materiale în caz de asigurare obligatorie a întreprinderii, care în prezent se cifrează la 1,5 milioane EUR.
  Sumele de asigurare forfetară se referă în detaliu la următoarele riscuri de asigurare
  a) EUR 800.000,-- pentru daune materiale ca urmare a afectării mediului înconjurător din întreaga întreprindere a
  vânzătorului şi obligaţiile de despăgubire a daunelor acelor părţi din bunurile imobile care constituie obiectul nemijlocit al prelucrării, folosirii sau al unei alte activităţi.
  b) EUR 200.000,- pentru daune produse la încărcarea, descărcarea autovehiculelor străine, a autovehiculelor angajate de către angajaţi şi vizitatori, pentru daune aduse averii, pentru acţiuni asupra bunurilor mobile şi sechestru asupra acestora.
  c) EUR 200.000,-- pentru răspunderea pentru produs.
  Această prevedere este valabilă pentru producerea daunelor din culpă conform punctelor 10.1 şi 10.2, atunci când aceasta a fost exclusă explicit pentru cazul de neglijenţă uşoară. Limitarea cuprinde toate revendicările înaintate din cauza consilierii şi / sau reprezentării eronate. Vânzătorul răspunde pentru terţii însărcinaţi cu realizarea prestaţiilor numai in cazul unei seletii neglijente.

11. Drepturile de proprietate industrială şi dreptul de autor

 1. În cazul în care un produs a fost fabricat de vânzător în baza datelor constructive, desenelor modelelor sau altor specificaţii ale cumpărătorului, atunci cumpărătorul trebuie să-l exonereze pe vânzător de răspundere la revendicarea ca urmare a drepturilor de proprietate industrială.
 2. Vânzătorul îşi rezervă explicit dreptul de proprietate asupra desenelor, schiţelor, devizelor estimative şi altor documente anexate ofertelor şi confirmărilor de comandă. Cumpărătorul are voie să folosească aceste documente numai în scopul convenit şi nu are voie să le multiplice sau să le transmită unui terţ fără acordul vânzătorului. La prima cerere, aceste documente se returnează în original odată cu toate copiile vânzătorului. În cazul în care documentele se supun dreptului de autor, vânzătorul îşi rezervă şi dreptul de autor asupra acestor documente.

12. Confidenţialitate

 1. Cumpărătorul se obligă în mod irevocabil să păstreze discreţia cu privire la secretele comerciale sau de întreprindere care i-au fost puse la dispoziţie de către vânzător în legătură cu sau pe baza unei relaţii comerciale sau a unui contact cu o terţă persoană şi să nu le facă accesibile unor terţe persoane fără acordul vânzătorului în nici un mod. În plus, cumpărătorul se obligă să utilizeze informaţiile numai în baza principiului "need to know - trebuie să ştiu" în cadrul contractual stabilit.
 2. Obligaţia de confidenţialitate rămâne în vigoare şi după încheierea relaţiei comerciale. Pentru fiecare caz de încălcare vânzătorul are dreptul la o penalitate convenţională, care nu se supune dreptului de diminuare, în valoare de 20% din valoarea contractului, dar nu mai puţin de 5.000 EUR.
 3. Publicitatea şi publicaţiile referitoare la contractele vânzătorului precum şi înregistrarea vânzătorului în lista de referinţe a cumpărătorului necesită acordul scris prealabil al vânzătorului.

13. Clauza de salvgardareSeverability clause

În cazul în care una dintre condiţiile comerciale prezente este sau devine nulă din punct de vedere juridic sau nu poate fi executată, atunci aceasta nu afectează valabilitatea juridică a tuturor celorlalte condiţii. Părţile contractuale vor înlocui condiţia ne-valabilă sau ne-executabilă printr-o altă condiţie valabilă şi executabilă, care să fie cât mai apropiată de conţinutul şi scopul condiţiei ne-valabile sau ne-executabile.

14. Sediul instanţei competente şi dreptul aplicat

Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din contract - inclusiv cu privire la existența sau non-existența lor - trebuie să fie instanța competentă de la locul sediului vanzatorului, adica la tribunalul districtual din Arad.

Ediţia august 2014, valabilă începând cu 01.08.2014.
Condiţiile contractuale generale al firmei S.C. JUMO Romania S.R.L.